Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Tuyên truyền phổ biến PL

Thị xã Ninh Hòa: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp năm 2020

Thị xã Ninh Hòa: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp năm 2020

Thị xã Ninh Hòa: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp năm 2020

Ngày 16/4/2020, UBND thị xã Ninh Hòa đã ban hành kế hoạch số: 1199/KH-UBND về việc Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp năm 2020.

Theo kế hoạch này, các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp năm 2020 trên địa bàn thị xã bao gồm:

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp được quy định tại Chương trình số 06-CTr/TU ngày 27/7/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021 và Kế hoạch số 229-KH/BCĐ ngày 09/3/2020 của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Khánh Hòa triển khai nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp năm 2020.

          Mục đích của kế này là nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, tạo sự chuyển biến tích cực và thống nhất trong nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, nhất là cơ quan tư pháp về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và đổi mới tổ chức hoạt động tư pháp đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự ủng hộ, đồng thuận của xã hội và sự tham gia của nhân dân, tổ chức vào công tác này.

Trên cơ sở đó, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Ninh Hòa phối hợp các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp năm 2020 bằng các hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, thời điểm.

Cung cấp thông tin, tài liệu về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; thực hiện thông tin, tuyên truyền, phổ biến trực tiếp thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn; tuyên truyền, phổ biến thông qua các phiên tòa xét xử công khai, nhất là các phiên tòa xét xử lưu động hoặc trong quá trình triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể tại thị xã và tại các địa phương;

Chọn lọc, phổ biến tài liệu thông tin, giới thiệu về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp như: Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; pháp luật về tổ chức các cơ quan tư pháp; hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, thực tiễn tổ chức triển khai các nhiệm vụ cải cách tư pháp ở Trung ương và địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng, như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của Đài Truyền thanh thị xã Ninh Hòa và Đài truyền thanh của 27 xã, phường. Tổ chức tuyên truyền về cải cách tư pháp thông qua việc tiếp tục triển khai thi hành Hiếp pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật mới ban hành, nhất là các văn bản pháp luật liên quan đến cải cách tư pháp, bảo đảm đồng bộ với việc triển khai các luật về tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp để đưa các chính sách cải cách mới về bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân đi vào cuộc sống; tuyên truyền về cải cách tư pháp gắn liền với hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; mở chuyên mục “Cải cách tư pháp” trên Cổng thông tin điện tử thị xã, Trang thông tin điện tử các xã, phường nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp của các cấp, từ cấp Trung ương đến địa phương; tăng cường sự phối hợp giữa phòng Tư pháp, các phòng, ban ngành có liên quan, UBND các xã, phường với Tòa án nhân dân thị xã trong việc tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động để nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật rộng rãi cho Nhân dân, qua đó nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân, định hướng dư luận, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp của địa phương.

Để công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp năm 2020 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đạt hiệu qua, UBND thị xã giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung như đã nêu tại kế hoạch này, chú ý những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; theo dõi, đôn đốc, định kỳ kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện, trình UBND thị xã báo cáo UBND tỉnh và Sở Tư pháp theo quy định./.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
CO DANG, TO QUOCDH ĐảngBluezontra cuu tinh trang su ly ho so EofficeTra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/7/2022 4:07:53 AM

NÔNG THÔN MỚI
NONG THON MOI 2
COVID-19 Ẩn
COVID-19
^ Về đầu trang