Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Danh mục tài liệu

Bầu cử HĐND xã Ninh Tây khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026

Bầu cử HĐND xã Ninh Tây khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026

DANH MỤC TÀI LIỆU

-BIỂU MẪU HỒ SƠ NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ NINH TÂY NHIỆM KỲ 2021-2026:

- Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử đại biểu HĐND xã Ninh Tây nhiệm kỳ 2021-2026

- Các biểu mẫu ứng cử đại biểu HĐND xã Ninh Tây nhiệm kỳ 2021 - 2026

-VĂN BẢN XÃ NINH TÂY:

- Quyết định xác định khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 xã Ninh Tây

- Nghị Quyết ấn định Đơn vị bầu cử 

- Kế hoạch tuyên truyền bầu cử

- Quyết định thành lập Ban bầu cử tại Đơn vị bầu cử số 1, Thôn Suối Mít

- Quyết định thành lập Ban bầu cử tại Đơn vị bầu cử số 2, Thôn Buôn Tương

- Quyết định thành lập Ban bầu cử tại Đơn vị bầu cử số 3, Thôn Xóm Mới

- Quyết định thành lập Ban bầu cử tại Đơn vị bầu cử số 4, Thôn Buôn Đung

- Quyết định thành lập Ban bầu cử tại Đơn vị bầu cử số 5, Thôn Sông Búng

- Quyết định thành lập Ban bầu cử tại Đơn vị bầu cử số 6, Thôn Buôn Sim

- Quyết định thành lập Ban bầu cử tại Đơn vị bầu cử số 7, Thôn Buôn Lác

- Quyết định kiện toàn Ban bầu cử tại Đơn vị bầu cử số 1, Thôn Suối Mít

- Quyết định thành lập Tổ bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 1, Thôn Suối Mít

- Quyết định thành lập Tổ bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 2, Thôn Buôn Tương

- Quyết định thành lập Tổ bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 3, Thôn Xóm Mới

- Quyết định thành lập Tổ bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 4, Thôn Buôn Đung

- Quyết định thành lập Tổ bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 5, Thôn Sông Búng

- Quyết định thành lập Tổ bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 6, Thôn Buôn Sim

- Quyết định thành lập Tổ bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 7, Thôn Buôn Lác

- TB kết luận cuộc họp Ủy ban bầu cử xã Ninh Tây

- TB v/v phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban bầu cử xã Ninh Tây

- KH triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

- QĐ v/v thành lập Tiểu ban Cơ sở vật chất về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

- QĐ v/v thành lập Tiểu ban Tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

- QĐ v/v thành lập Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

- QĐ v/v thành lập Tiểu ban An ninh trật tự và Y tế về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

- QĐ v/v thành lập Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử xã Ninh Tây

-VĂN BẢN THỊ XÃ NINH HÒA:

- Thông báo phân công nhiệm vụ Ban bầu cử Đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026, ở đơn vị bầu cử số 07

- Thông báo phân công nhiệm vụ Ban bầu cử Đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026, ở đơn vị bầu cử số 06

- Thông báo phân công nhiệm vụ Ban bầu cử Đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026, ở đơn vị bầu cử số 01

- QĐ về việc thay đổi thành viên Tiểu CƠ sở vật chất về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

- QĐ về việc  thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thị xã Ninh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 12

QĐ về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thị xã Ninh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 3

QĐ về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thị xã Ninh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 2

QĐ về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thị xã Ninh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 1
- Công văn về việc  tiếp tục triển khai nội dung công tác bầu cử

Nghị quyết ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thị xã NINh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026

Công văn về việc triển khai một số nội dung công tác bầu cử

Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc Uỷ ban bầu cử thị xã Ninh Hòa.

Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu HĐND thị xã Ninh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026

Công văn triển khai Kế hoạch về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Cơ sở vật chất về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Quyết định về việc thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự, an toàn xã hội về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Quyết định về việc thành lập Tiêu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Quyết định về việc thành lập Tiêu ban Tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo vv phân công thành viên Ủy ban bầu cử thị xã Ninh Hòa

Quyết định thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

-VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG: 

Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV.

Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung.

Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức trung ương hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thông tư số 13/TT-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.

Kế hoạch số 4711/KH-BTTTT ngày 26/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Công văn số 26/VPHĐBCQG-TT ngày 18/01/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn các mẫu dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử .

Công văn số 33/VPHĐBCQG-PL ngày 26/01/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về cách tính số lượng đại biểu HĐND và việc sử dụng con dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử.

-VĂN BẢN TỈNH KHÁNH HÒA:

Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh

Họ tên*
Email*
Bình luận*
CO DANG, TO QUOCDH ĐảngBluezontra cuu tinh trang su ly ho so EofficeTra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/5/2022 11:42:24 AM

NÔNG THÔN MỚI
NONG THON MOI 2
COVID-19 Ẩn
COVID-19
^ Về đầu trang